Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sp13starachowice.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

- zdjęcia bez opisów alternatywnych

- dokumenty w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Rymarczyk, adres poczty elektronicznej sp13starachowice@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 273 20 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach, ul. Prądzyńskiego 2, 27-200 Starachowice

Budynek Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach posiada jedno główne wejście z poziomu zero, od strony północnej przystosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są oszklone o odpowiedniej szerokości pozwalające na swobodne poruszanie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku na każdym poziomie: parter, pierwsze piętro znajduje się szeroki korytarz. Sekretariat i gabinet dyrektora szkoły znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego na końcu korytarza. Szerokość drzwi w toaletach na parterze jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę, z której można dostać się na parter, pierwsze piętro oraz halę sportową. Przed budynkiem szkoły znajduje się parking z wyznaczonym miejsce parkingowym dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nad wejście do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy wejściu głównym osobami udzielającymi informacji oraz niezbędnej pomocy są pracownicy obsługi. Dodatkowo pracownicy posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

SPRAWDŹ POGODĘ - STARACHOWICE - SP13